ส่งบทความ

     ลงทะเบียนส่งผลงานวิจัยตั้งแต่ วันนี้ ถึง วันสุดท้าย 31 ธันวาคม 2559

 

 

 

หัวข้อการจัดงาน

Big data & Thailand 4.0

วิทยากรบรรยายพิเศษ (Keynote Speaker)

โดย

                                                                  

      Prof.Dr.Anthony R.Moon                                        ศ.ดร.มนต์ชัย  เทียนทอง

                          University of Technology Sydney        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 

            

 

 

เครือข่ายความร่วมมือ