ติดต่อสอบถาม

 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 

โทรศัพท์ : 043-020227 ,081-3205207 , 083-6778589

โทรสาร : 043-020227

เครือข่ายความร่วมมือ

เครือข่ายความร่วมมือ