ค่าลงทะเบียน

ค่าลงทะเบียนบทความวิจัย

    1. สมาชิกเครือข่าย ( มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์,มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ, มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร)

      ค่าลงทะเบียนส่งบทความและนำเสนอบทความวิจัย ดังนี้

       -  กลุ่มนักวิจัยและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา บทความละ  ๒,๐๐๐  บาท  ได้จำนวน  ๕  บทความ

       -  กลุ่มนักศึกษาระดับปริญญาตรีบทความละ  ๖๐๐  บาท  ได้จำนวน  ๑๖  บทความ

    2. บุคคลทั่วไป 

       -  กลุ่มนักวิจัยและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา    บทความละ  ๒,๕๐๐  บาท

       -  กลุ่มนักศึกษาระดับปริญญาตรี                       บทความละ   ๖๐๐  บาท

ค่าลงทะเบียนร่วมงานและนำเสนอผลงาน

- นักวิจัยและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่นำเสนอผลงานไม่มีค่าใช้จ่าย

- นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่นำเสนผลงานหรือเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ

รายการ

รับคูปองอาหารพร้อมเอกสารการลงทะเบียน

รับเอกสารการลงทะเบียน

รับคูปองอาหาร

๑. เข้าร่วม ๒ วัน

๑,๐๐๐ บาท

๕๐๐  บาท

๖๐๐  บาท

๒. เข้าร่วม ๑ วัน

๗๐๐ บาท

๕๐๐  บาท

๓๐๐  บาท

๓. นักศึกษาที่ไม่ประสงค์รับเอกสารและคูปองอาหาร ทั้งผู้นำเสนอผลงานและผู้เข้าร่วมงานสามารถเข้าร่วมงานโดยไม่มีค่าลงทะเบียน และ มร.แจ้งจำนวนผู้เข้าร่วมงานได้ไม่จำกัด

 

       

เครือข่ายความร่วมมือ

เครือข่ายความร่วมมือ